ބީލަން

ނެޝަނަލީ ޑިޓަރމިންޑް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އެޑިޓުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން – 3 ވަނަ ފުރުޞަތު

6 ޑިސެމްބަރ 2017 (IUL) 438-CCD/438/2017/240

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    17 ޑިސެމްބަރ 2017 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL) 438-CCD/438/2017/240 6 ޑިސެމްބަރ 2017
2 (IUL)438-CCS/438/2017/218 8 ނޮވެމްބަރ 2017
1 (IUL)438-CCD/438/2017/145 23 އޮކްޓޯބަރ 2017
1 (IUL)438-CCD/438/2017/145 20 ޖުލައި 2017