ބީލަން

އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ބެޖު ޕްރިންޓުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

20 ޖުލައި 2017 (IUL)438-CCD/438/2017/145

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    1 އޯގަސްޓް 2017 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    9 އޯގަސްޓް 2017 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL) 438-CCD/438/2017/240 6 ޑިސެމްބަރ 2017
2 (IUL)438-CCS/438/2017/218 8 ނޮވެމްބަރ 2017
1 (IUL)438-CCD/438/2017/145 23 އޮކްޓޯބަރ 2017
1 (IUL)438-CCD/438/2017/145 20 ޖުލައި 2017