ޑިޕާޓްމަންޓްތައް

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލު

  • އިޞްލާޙު ކުރެވުނު 14 ޖުލައި 2016

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މި ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެލުލަވާލުމުގައި އެހީތެރިވެ ލަފާދިނުމާއި އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ ސްޓެރެޓަޖީތައް އެލުލަވާލުމާއެކު މި ކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޕްލޭންތައް ހެދުމެވެ.  މި ދާއިރާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި މި ދާއިރާއަށް އެކި ދިމަދިމާއިން ލިބެންހުރި ތަފާތު އެހީތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި އެ އެހީތައް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުންވެސް މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ރޮނގުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ކެމްޕޭނުތައް ހިންގުމާއި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން އިންސާނީ ވަޞީލަތް ބިނާކުރުމާއި ދާއިރާއިން ތަފާތު ދިރާސާތައް ކުރުމާއި ކުނީގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރަމުންދާ އަސަރުތަކާއި އަދި އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެށި ކިލަނބުވެ ތަޣައްޔަރުވަމުންދާ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި ދެނެގަނެ އެކަންތައްތަކަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ޑިޕާޓުމެންޓު ޓީމު