ބީލަން

“ބަލްބް ކްރަޝަރ” އެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – ސުވާލާއި ޖަވާބު

15 އޮކްޓޯބަރ 2020 (IUL)438- CCD/438/2020/172

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    19 އޮކްޓޯބަރ 2020 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
5 (IUL)438-CCD/438/2021/4 27 ޖަނަވަރީ 2021
4 (IUL)438- CCD/438/2020/172 15 އޮކްޓޯބަރ 2020

އެޓޭޗްމެންޓް (1)

  1. ސުވާލާއި ޖަވާބު (827.63 KB)