ބީލަން

“ބަލްބް ކްރަޝަރ” އެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – ފަސްވަނަ އިޢުލާން

27 ޖަނަވަރީ 2021 (IUL)438-CCD/438/2021/4

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    9 ފެބްރުއަރީ 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
5 (IUL)438-CCD/438/2021/4 27 ޖަނަވަރީ 2021
4 (IUL)438- CCD/438/2020/172 15 އޮކްޓޯބަރ 2020