ބީލަން

ވަންދޫ ސަރަޙައްދީ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުގައި ފެނުގެ ވިއުގަ ފުޅާކުރުމާއި ފެންރައްކާކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުން

16 ނޮވެމްބަރ 2020 (IUL)438-MCEP/438/2020/223

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    16 ޑިސެމްބަރ 2020 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-MCEP/438/2020/223 16 ނޮވެމްބަރ 2020