ބީލަން

ވަންދޫ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީއަށް ރިވަރސް އޮސްމޯސިސް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓެއް (ބޯރވެލްއާއެކު) ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

16 ނޮވެމްބަރ 2020 (IUL)438-MCEP/438/2020/217

  • Submission Date
    15 Dec 2020 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-MCEP/438/2020/217 16 ނޮވެމްބަރ 2020