ބީލަން

ވަންދޫ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީއަށް ރިވަރސް އޮސްމޯސިސް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓެއް (ބޯރވެލްއާއެކު) ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

16 ނޮވެމްބަރ 2020 (IUL)438-MCEP/438/2020/217

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    15 ޑިސެމްބަރ 2020 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-MCEP/438/2020/217 16 ނޮވެމްބަރ 2020