ބީލަން

މާލޭގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓެއް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކުރުން

28 މާޗް 2021 IUL)438-ENV/438/2021/87)

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    18 އޭޕްރިލް 2021 10:55:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 IUL)438-ENV/438/2021/87) 28 މާޗް 2021
1 IUL) 438-ENV/438/2021/6) 26 ޖަނަވަރީ 2021