ބީލަން

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކެމިކަލްސް މެނޭޖުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ އަދި އެވެއަރނެސް ކެމްޕެއިން އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައަކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

1 އޭޕްރިލް 2021 IUL)438-ENV/438/2021/104)

  • Submission Date
    15 Apr 2021 09:55
Round Reference No. Published Date
2 IUL)438-ENV/438/2021/104) 1 އޭޕްރިލް 2021
2 IUL)438-ENV/438/2021/48) 21 ފެބްރުއަރީ 2021