ބީލަން

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކެމިކަލްސް މެނޭޖުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ އަދި އެވެއަރނެސް ކެމްޕެއިން އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައަކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

1 އޭޕްރިލް 2021 IUL)438-ENV/438/2021/104)

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    15 އޭޕްރިލް 2021 09:55:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 IUL)438-ENV/438/2021/104) 1 އޭޕްރިލް 2021
2 IUL)438-ENV/438/2021/48) 21 ފެބްރުއަރީ 2021