ބީލަން

މޫސުމީ މައުލޫމާތު ގެނެސްދޭ “މޫސުން” މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

18 އޭޕްރިލް 2021 IUL)438-GCF/438/2021/120)

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    22 އޭޕްރިލް 2021 12:00
  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    20 އޭޕްރިލް 2021 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    27 އޭޕްރިލް 2021 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 IUL)438-GCF/438/2021/120) 18 އޭޕްރިލް 2021
2 IUL)438-GCF/438/2021/60) 4 މާޗް 2021