ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ހިނގަމުންދާ ގްރީންބިލްޑިންގ 5 ރޫމެއްގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ރޯލާ ކާޕެޓް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

27 އޭޕްރިލް 2021 IUL)438-AU/1/2021/17)

  • Submission Date
    06 May 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
1 IUL)438-AU/1/2021/17) 27 އޭޕްރިލް 2021