ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ހިނގަމުންދާ ގްރީންބިލްޑިންގ 5 ރޫމެއްގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ރޯލާ ކާޕެޓް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

27 އޭޕްރިލް 2021 IUL)438-AU/1/2021/17)

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    6 މެއި 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 IUL)438-AU/1/2021/17) 27 އޭޕްރިލް 2021