ބީލަން

ޓެއިލަރ މޭޑް ޓްރެއިނިންގ ފޯރ ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސަސް އެސެސްމަންޓް ފޯރ ސްމޯލް އައިލެންޑްސް

18 މެއި 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/155

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    30 މެއި 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    8 ޖޫން 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2021/189 20 ޖޫން 2021
1 (IUL)438-GCF/438/2021/155 18 މެއި 2021