ބީލަން

ޓެއިލަރ މޭޑް ޓްރެއިނިންގ ފޯރ ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސަސް އެސެސްމަންޓް ފޯރ ސްމޯލް އައިލެންޑްސް – ޓްރެއިންގ ހިންގަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

20 ޖޫން 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/189

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    27 ޖޫން 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    1 ޖުލައި 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2021/189 20 ޖޫން 2021
1 (IUL)438-GCF/438/2021/155 18 މެއި 2021