ބީލަން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމުކުރާ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްއާއި ކުނި ރައްކާކުރާ ފެސިލިޓީ ޑިޒައިންކޮށް ކުރެހުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

24 މެއި 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/150

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    31 މެއި 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2021/177 12 ޖޫން 2021
1 (IUL)438-ENV/438/2021/150 24 މެއި 2021