ބީލަން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމުކުރާ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްއާއި ކުނި ރައްކާކުރާ ފެސިލިޓީ ޑިޒައިންކޮށް ކުރެހުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

12 ޖޫން 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/177

  • އެވޯޑް ކުރެވުނު
    Charter Engineering Pvt Ltd
  • އެވޯޑްކުރެވިފައިވާ އަދަދު
    MVR 95,400.00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2021/177 12 ޖޫން 2021
1 (IUL)438-ENV/438/2021/150 24 މެއި 2021