ބީލަން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމުކުރާ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްއާއި ކުނި ރައްކާކުރާ ފެސިލިޓީ ޑިޒައިންކޮށް ކުރެހުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

12 ޖޫން 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/177

  • Submission Date
    21 Jun 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2021/177 12 ޖޫން 2021
1 (IUL)438-ENV/438/2021/150 24 މެއި 2021