ބީލަން

ޑިޒައިން ބިލްޑް އުސޫލުން ބ. ދަރަވަންދޫގައި މީރު ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓުން ބޭރުކުރާ ބްރައިން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

2 ޖޫން 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/165

  • Registration Date
    10 Jun 2021 12:00
  • Submission Date
    17 Jun 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-GCF/438/2021/188 20 ޖޫން 2021
1 (IUL)438-GCF/438/2021/165 2 ޖޫން 2021