ބީލަން

ޑިޒައިން ބިލްޑް އުސޫލުން ބ. ދަރަވަންދޫގައި މީރު ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓުން ބޭރުކުރާ ބްރައިން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

20 ޖޫން 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/188

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    29 ޖޫން 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    5 ޖުލައި 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2021/188 20 ޖޫން 2021
1 (IUL)438-GCF/438/2021/165 2 ޖޫން 2021