ބީލަން

02 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 01 ކަލަރ-މަލްޓިފަންކްޝަނަލް ޕްރިންޓަރ ހޯދުމަށް

6 ޖޫން 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/160

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    14 ޖޫން 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2021/186 22 ޖޫން 2021
1 (IUL)438-ENV/438/2021/160 6 ޖޫން 2021