ބީލަން

“އެންދެރި” މަޝްރޫޢުގެ ބޭނުމަށް 02 ކޮމްޕިޔުޓަރު ސިސްޓަމާއި މަލްޓިފަންކްޝަނަލް-ކަލަރ ޕްރިންޓަރެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް(ދެވަނަ އިއުލާނު)

22 ޖޫން 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/186

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    1 ޖުލައި 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2021/186 22 ޖޫން 2021
1 (IUL)438-ENV/438/2021/160 6 ޖޫން 2021