ބީލަން

ޓެކްނޮލޮޖީ ނީޑްސް އެސަސްމަންޓް (ޓީ.އެން.އޭ) ތައްޔާރުކުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އެޑެޕްޓޭޝަން އެސެސްމަންޓްސްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

14 ޖޫން 2021 (IUL)438-CCD/438/2021/142

  • Submission Date
    24 Jun 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-CCD/438/2021/193 5 ޖުލައި 2021
1 (IUL)438-CCD/438/2021/142 14 ޖޫން 2021