ބީލަން

ޓެކްނޮލޮޖީ ނީޑްސް އެސަސްމަންޓް (ޓީ.އެން.އޭ) ތައްޔާރުކުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް މިޓިގޭޝަން އެސެސްމަންޓްސްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

5 ޖުލައި 2021 (IUL)438-CCD/438/2021/193

  • އެވޯޑް ކުރެވުނު
    Dhoonham
  • އެވޯޑްކުރެވިފައިވާ އަދަދު
    MVR 307,470.00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-CCD/438/2021/193 5 ޖުލައި 2021
1 (IUL)438-CCD/438/2021/142 14 ޖޫން 2021