ބީލަން

ރަށްރަށުގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޓޫލްކިޓެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

16 ޖޫން 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/183

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    4 ޖުލައި 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2021/183 16 ޖޫން 2021
2 (IUL)438-ENV/438/2021/63 11 މާޗް 2021