ބީލަން

“އެންދެރި” މަޝްރޫޢުގެ ބޭނުމަށް 02 ކޮމްޕިޔުޓަރު ސިސްޓަމާއި މަލްޓިފަންކްޝަނަލް-ކަލަރ ޕްރިންޓަރެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

7 ޖުލައި 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/195

  • އެވޯޑް ކުރެވުނު
    Maxcom Technologies Pvt Ltd
  • އެވޯޑްކުރެވިފައިވާ އަދަދު
    MVR 51,706.80
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-ENV/438/2021/195 7 ޖުލައި 2021
2 (IUL)438-ENV/438/2021/186 22 ޖޫން 2021