ބީލަން

ޓެއިލަރ މޭޑް ޓްރެއިނިންގ ފޯރ ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސަސް އެސެސްމަންޓް ފޯރ ސްމޯލް އައިލެންޑްސް

11 ޖުލައި 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/203

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    20 ޖުލައި 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    4 އޯގަސްޓް 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-GCF/438/2021/203 11 ޖުލައި 2021
2 (IUL)438-GCF/438/2021/189 20 ޖޫން 2021