ބީލަން

ޑިޒައިން ބިލްޑް އުސޫލުން ބ. ދަރަވަންދޫގައި މީރު ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓުން ބޭރުކުރާ ބްރައިން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

11 ޖުލައި 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/197

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    20 ޖުލައި 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    4 އޯގަސްޓް 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
4 (IUL)438-GCF/438/2021/197 11 ޖުލައި 2021
2 (IUL)438-GCF/438/2021/188 20 ޖޫން 2021