ބީލަން

ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ޓްރެއިނަރެއް ހޯދުމަށް

22 ޖުލައި 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/206

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    11 އޯގަސްޓް 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2021/218 15 އޯގަސްޓް 2021
1 (IUL)438-ENV/438/2021/206 22 ޖުލައި 2021