ބީލަން

ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނަރުން ހޯދުމާއި ބެހޭ (ދެވަނަ އިއުލާނު)

15 އޯގަސްޓް 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/218

  • އެވޯޑް ކުރެވުނު
    Maldives Institute of Technology
  • އެވޯޑްކުރެވިފައިވާ އަދަދު
    MVR 222,000.00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2021/218 15 އޯގަސްޓް 2021
1 (IUL)438-ENV/438/2021/206 22 ޖުލައި 2021