ބީލަން

މާލޭގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

16 އޯގަސްޓް 2021 (IUL) 438-ENV/438/2021/221

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    24 އޯގަސްޓް 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
4 (IUL) 438-ENV/438/2021/221 16 އޯގަސްޓް 2021
3 (IUL)438-ENV/438/2021/198 22 ޖުލައި 2021