ބީލަން

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އީ-ލާރނިންގ ޕްލެޓް ފޯރމެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

14 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/290

  • Registration Date
    20 Oct 2021 12:00
  • Submission Date
    26 Oct 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-GCF/438/2021/316 27 އޮކްޓޯބަރ 2021
1 (IUL)438-GCF/438/2021/290 14 އޮކްޓޯބަރ 2021