ބީލަން

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އީ-ލާރނިންގ ޕްލެޓް ފޯރމެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

27 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/316

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    1 ނޮވެމްބަރ 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    8 ނޮވެމްބަރ 2021 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2021/316 27 އޮކްޓޯބަރ 2021
1 (IUL)438-GCF/438/2021/290 14 އޮކްޓޯބަރ 2021