ބީލަން

ހދ.ހަނިމާދޫގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރީޖަނަލް ލެބޯޓަރީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

25 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/311

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    8 ނޮވެމްބަރ 2021 12:00
  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    28 އޮކްޓޯބަރ 2021 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    14 ނޮވެމްބަރ 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2021/338 15 ނޮވެމްބަރ 2021
1 (IUL)438-GCF/438/2021/311 25 އޮކްޓޯބަރ 2021