ބީލަން

ހދ.ހަނިމާދޫގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރީޖަނަލް ލެބޯޓަރީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

15 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/338

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    30 ނޮވެމްބަރ 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    13 ޑިސެމްބަރ 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2021/338 15 ނޮވެމްބަރ 2021
1 (IUL)438-GCF/438/2021/311 25 އޮކްޓޯބަރ 2021