ބީލަން

ގްރީންބިލްޑިން އިމާރާތުގެ ބައެއް ދޮރުތަކުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ރޯލާ ބްލައިންޑް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

29 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-AU/1/2021/56

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    10 ޑިސެމްބަރ 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-AU/1/2022/1 12 ޖަނަވަރީ 2022
1 (IUL)438-AU/1/2021/56 29 ނޮވެމްބަރ 2021