ބީލަން

އެންސީއައިޓީ ބައު އިމާރާތުގެ މެއިންޓަނެންސް މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

18 ޖަނަވަރީ 2022 (IUL)438-AU/1/2022/6

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    30 ޖަނަވަރީ 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-AU/1/2022/19 17 އޭޕްރިލް 2022
1 (IUL)438-AU/1/2022/6 18 ޖަނަވަރީ 2022