ބީލަން

އެންސީއައިޓީ ބައު އިމާރާތުގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

17 އޭޕްރިލް 2022 (IUL)438-AU/1/2022/19

  • Submission Date
    27 Apr 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-AU/1/2022/19 17 އޭޕްރިލް 2022
1 (IUL)438-AU/1/2022/6 18 ޖަނަވަރީ 2022