ބީލަން

ގްރީންހައުސް ގޭސް އިންވެންޓްރީ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

20 ފެބްރުއަރީ 2022 (IUL)438-CCD/438/2022/38

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    23 ފެބްރުއަރީ 2022 10:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    2 މާޗް 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-CCD/438/2022/63 3 މާޗް 2022
1 (IUL)438-CCD/438/2022/38 20 ފެބްރުއަރީ 2022