ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ ފޯ އާބަން ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްލޭނިންގ ސްޕެޝަލިސްޓް – (3 ވަނަ އިއުލާން)

7 މާޗް 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/47

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    24 މާޗް 2022 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-ENV/438/2022/47 7 މާޗް 2022
2 (IUL)438-ENV/438/2022/2 9 ޖަނަވަރީ 2022