ބީލަން

ވޯޓަރ ރިސޯސަސް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން” ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

24 ފެބްރުއަރީ 2022 : (IUL)438-GCF/438/2022/58

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    2 މާޗް 2022 10:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    7 މާޗް 2022 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 : (IUL)438-GCF/438/2022/58 24 ފެބްރުއަރީ 2022
2 (IUL)438-GCF/438/2022/16 12 ޖަނަވަރީ 2022