ބީލަން

“އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި)” ޕްރޮޖެކްޓަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

27 ފެބްރުއަރީ 2022 (IUL)438 ENV/438/2022/31

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    6 މާޗް 2022 10:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    13 މާޗް 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438 ENV/438/2022/84 16 މާޗް 2022
1 (IUL)438 ENV/438/2022/31 27 ފެބްރުއަރީ 2022