ބީލަން

“އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި)” ޕްރޮޖެކްޓަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

16 މާޗް 2022 (IUL)438 ENV/438/2022/84

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    29 މާޗް 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438 ENV/438/2022/84 16 މާޗް 2022
1 (IUL)438 ENV/438/2022/31 27 ފެބްރުއަރީ 2022