ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ ސަރވިސް ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ނެޗުރަލް ކެޕިޓަލް އެކައުންޓިންގ – “އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި)”

12 އޭޕްރިލް 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/102

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    10 މެއި 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-ENV/438/2022/102 12 އޭޕްރިލް 2022
2 (IUL)438-ENV/438/2022/27 8 ފެބްރުއަރީ 2022