ބީލަން

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް ލޯ އެމިޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް” މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ އާބަން ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްލޭނިންގ ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

25 މެއި 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/182

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    26 މެއި 2022 14:00
  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    30 މެއި 2022 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    6 ޖޫން 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ENV/438/2022/182 25 މެއި 2022
3 (IUL)438-ENV/438/2022/47 7 މާޗް 2022