ބީލަން

އިކުޕްމަންޓްސް އަދި ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

20 ޖުލައި 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/286

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    27 ޖުލައި 2022 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    2 އޯގަސްޓް 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2022/324 14 އޯގަސްޓް 2022
1 (IUL)438-GCF/438/2022/286 20 ޖުލައި 2022