ބީލަން

އިކުޕްމަންޓްސް އަދި ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

20 ޖުލައި 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/286

  • Registration Date
    27 Jul 2022 12:00
  • Submission Date
    02 Aug 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-GCF/438/2022/324 14 އޯގަސްޓް 2022
1 (IUL)438-GCF/438/2022/286 20 ޖުލައި 2022