ބީލަން

ހއ.ބާރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ވޭސްޓް ހޭންޑްލިންގް ފެސިލިޓީ ޤާޢީމްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

1 އޯގަސްޓް 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/372

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    6 އޯގަސްޓް 2023 10:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    10 އޯގަސްޓް 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
4 (IUL)438-ENV/438/2023/372 1 އޯގަސްޓް 2023
3 (IUL)438-ENV/438/2023/225 8 މެއި 2023