ބީލަން

ގްރީން ބިލްޑިންގ އަދި ގޯޑައުން އިމާރާތުގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުރި ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް ސިސްޓަމް ސާވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

16 އޮކްޓޯބަރ 2023 (IUL)438-AU/1/2023/30

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    29 އޮކްޓޯބަރ 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-AU/1/2023/34 20 ޑިސެމްބަރ 2023
1 (IUL)438-AU/1/2023/30 16 އޮކްޓޯބަރ 2023