ބީލަން

ގްރީން ބިލްޑިންގ އަދި ގޯޑައުން އިމާރާތުގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުރި ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް ސިސްޓަމް ސާވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

20 ޑިސެމްބަރ 2023 (IUL)438-AU/1/2023/34

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    2 ޖަނަވަރީ 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-AU/1/2023/34 20 ޑިސެމްބަރ 2023
1 (IUL)438-AU/1/2023/30 16 އޮކްޓޯބަރ 2023