ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – ސ. ފޭދޫގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

15 ފެބްރުއަރީ 2017 (IUL)438-ECAS/PRIV/2017/1

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    22 ފެބްރުއަރީ 2017 10:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    8 މާޗް 2017 10:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ECAS/438/2017/38 23 ފެބްރުއަރީ 2017
1 (IUL)438-ECAS/PRIV/2017/1 15 ފެބްރުއަރީ 2017