ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – ސ. ފޭދޫގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

15 ފެބްރުއަރީ 2017 (IUL)438-ECAS/PRIV/2017/1

  • Information Session Date
    2017-02-22 10:00:00
  • Submission Date
    2017-03-08 10:30:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ECAS/438/2017/38 23 ފެބްރުއަރީ 2017
1 (IUL)438-ECAS/PRIV/2017/1 15 ފެބްރުއަރީ 2017