ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – ސ. ފޭދޫގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – 2 ވަނަ ފުރުޞަތު

23 ފެބްރުއަރީ 2017 (IUL)438-ECAS/438/2017/38

  • Registration Date
    09 Mar 2017 12:00
  • Submission Date
    15 Mar 2017 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ECAS/438/2017/38 23 ފެބްރުއަރީ 2017
1 (IUL)438-ECAS/PRIV/2017/1 15 ފެބްރުއަރީ 2017