ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – ނ. ހޮޅުދޫގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

15 ފެބްރުއަރީ 2017 (IUL)438-ECAS/PRIV/2017/2

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    22 ފެބްރުއަރީ 2017 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    8 މާޗް 2017 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ECAS/438/2017/39 23 ފެބްރުއަރީ 2017
1 (IUL)438-ECAS/PRIV/2017/2 15 ފެބްރުއަރީ 2017