ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – ނ. ހޮޅުދޫގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

15 ފެބްރުއަރީ 2017 (IUL)438-ECAS/PRIV/2017/2

  • Information Session Date
    2017-02-22 11:00:00
  • Submission Date
    2017-03-08 11:00:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ECAS/438/2017/39 23 ފެބްރުއަރީ 2017
1 (IUL)438-ECAS/PRIV/2017/2 15 ފެބްރުއަރީ 2017