ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – ނ. ހޮޅުދޫގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – 2 ވަނަ ފުރުޞަތު

23 ފެބްރުއަރީ 2017 (IUL)438-ECAS/438/2017/39

  • Registration Date
    09 Mar 2017 12:00
  • Submission Date
    15 Mar 2017 11:30
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ECAS/438/2017/39 23 ފެބްރުއަރީ 2017
1 (IUL)438-ECAS/PRIV/2017/2 15 ފެބްރުއަރީ 2017