ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – ނ. ހޮޅުދޫގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – 2 ވަނަ ފުރުޞަތު

23 ފެބްރުއަރީ 2017 (IUL)438-ECAS/438/2017/39

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    9 މާޗް 2017 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    15 މާޗް 2017 11:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ECAS/438/2017/39 23 ފެބްރުއަރީ 2017
1 (IUL)438-ECAS/PRIV/2017/2 15 ފެބްރުއަރީ 2017